Πιστοποιητικο ενεργειακησ
αποδοσησ

Έκδοση ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Στο Π.Ε.Α αναφέρονται μεταξύ άλλων τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς αλλά και του εξεταζόμενου κτιρίου. 

Επίσης υπολογίζεται η ετήσια κατανάλωση ανά πηγή ενέργειας , η πραγματική συνολική κατανάλωση, οι ετήσιες πραγματικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και συστάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Πότε απαιτείται η έκδοση του

Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοροπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α και να επισυνάψει σε αυτό το επίσημο αντίγραφο του Π.Ε.Α

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάση του άρθρου 58, παρ. 3, Ν4342/2015 .

Σε περίπτωση που το Π.Ε.Α εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή, αναφέρονται κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες κάθε φορά επεμβάσεις.