Σκοπός της παρούσας Πολιτικής μας είναι να σας εξηγήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό τρόπο τα παρακάτω:
Ποιά δεδομένα σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Ποιοί είναι σκοποί για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και ποια η νομική βάση για την επεξεργασία εκ μέρους μας;
 Ποιοί είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;
 Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας;
 Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση του Αναστάσιου Ταμπούρα με την επωνυμία “Forefront Τεχνικό Γραφείο” (εφεξής η “Forefront Τεχνικό Γραφείο”).
Τα στοιχεία επικοινωνίας της Forefront είναι τα εξής:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθ. Διάκου 62, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Σταθερό: +30 24670 82036 Κινητό: +30 6984862061
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@forefront.gr
Σας ενημερώνουμε ότι η Forefront Τεχνικό Γραφείο έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση: Αθ. Διάκου 62, Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τηλέφωνο: +30 6984862061
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ioannidisgiann@gmail.com
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, και ιδιαιτέρως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Ν. 4624/2019.
Τι σημαίνει αυτό στην πράξη:
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και διαγραφής.
Διατηρούμε τα δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την Πολιτική μας για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.
Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους φορείς, παρά μόνο όταν ο νόμος το επιβάλλει ή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Διασφαλίζουμε ότι κάθε συνεργάτης μας, που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, εφαρμόζει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους.
Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, η Forefront Τεχνικό Γραφείο εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί  μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας. Όπως επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο. Η Επιχείρηση δεν συλλέγει καμία πληροφορία που σχετίζεται με την λειτουργία του Λογισμικού, των δεδομένων που επεξεργάζεται ή αποστέλλονται στους τελικούς αποδέκτες. Συλλέγουμε μόνο τα άκρως απαραίτητα δεδομένα για την με οιονδήποτε τρόπο πώληση της άδειας χρήσης του Λογισμικού σε εσάς.
Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. Όταν τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την συμμόρφωση της Επιχείρησης με τις κείμενες διατάξεις διαγράφονται ως ορίζεται απ’ό το ισχύον νομικό πλαίσιο, ήτοι ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και τον Ν.4624/2019.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

Με βάση τον ΓΚΠΔ έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Συγκεκριμένα, μπορείτε:
Να υποβάλλετε αίτημα στην Forefront Τεχνικό Γραφείο ώστε να ενημερωθείτε για το εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και αν ναι, ποιά είναι αυτά, μέσω λήψης αντιγράφου εφόσον το επιθυμείτε (δικαίωμα πρόσβασης).Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, ελλιπή, παραπλανητικά, μη σχετικά ή πεπερασμένα (δικαίωμα διόρθωσης).
Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).
Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης).
Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό), ώστε να μπορέσετε να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, η Forefront Τεχνικό Γραφείο αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Forefront Τεχνικό Γραφείο . Για το λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
Η Forefront Τεχνικό Γραρείο είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα και το αργότερο εντός ενός (1) μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Forefront Τεχνικό Γραφείο θα σας ενημερώσει το συντομότερο και, σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός  σας, για την εξέλιξη αυτού και για το λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.
Σε περίπτωση που τυχόν αίτημά σας δεν απαντηθεί (εγκαίρως) ή δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της Forefront Τεχνικό Γραφείο , έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε σχετική καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα |Ελλάδα | τηλ. 210 6475600 | email: contact@dpa.gr).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών κρυπτογράφησης, ανωνυμοποίησης ή και ψευδωνυμοποίησης όπου κρίνεται απαραίτητο), προκειμένου να αποτρέψει την απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων σας με μη νόμιμο τρόπο. Επιπλέον, περιορίζουμε την συλλογή, επεξεργασία και πρόσβαση στα δεδομένα σας σε όσους συνεργάτες και άλλους τρίτους απαιτείται προκειμένου να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους. Όλοι οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας.
Για τυχόν παραβίαση των δεδομένων σας η θα ειδοποιεί εσάς και κάθε αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση, όταν είναι υποχρεωμένη από το νόμο να το κάνει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την Πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.